1396/5/29 یکشنبه
جمعه 28 خرداد 1400   01:28:41
لیست فرآیند های مدیریت نظارت بر توسعه حریم شهری- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

3 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00161
فرایندپاسخ استعلامات
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت نظارت بر توسعه حریم شهری
اداره مطالعات زیر بنایی و توسعه شهری
Download
2PRS00159
فرایندصدورمجوز
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت نظارت بر توسعه حریم شهری
اداره طرح های جامع و حریم شهر
Download
3PRS00186
فرایند تهیه طرح های موضعی و موضوعی
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت نظارت بر توسعه حریم شهری
اداره طرح های جامع و حریم شهر
Download