1396/5/29 یکشنبه
جمعه 28 خرداد 1400   00:36:06
لیست فرآیند های مدیریت امور اجرایی کمیسیون های ماده صد- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

2 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00147
فرایند صدور رای
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت امور اجرایی کمیسیون های ماده صد
اداره ابلاغ و پیگیری آراء کمیسیون ماده صد
Download
2PRS00145
فرایند کسر ازآمار
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت امور اجرایی کمیسیون های ماده صد
اداره ابلاغ و پیگیری آراء کمیسیون ماده صد
Download