1396/5/29 یکشنبه
جمعه 28 خرداد 1400   02:03:47
فرآیند کاری دفتر طرح های توسعه شهری- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

6 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00214
فرایندتفکیک و افراز
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
دفترطرح های توسعه شهری
گروه تفکیک و تهیه طرح های شهری
Download
2PRS00215
فرایندبرو کف
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
دفترطرح های توسعه شهری
گروه بر و کف و گذر بندی
Download
3PRS00184
فرایندفروش نقشه
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
دفترطرح های توسعه شهری
گروه تفکیک و تهیه طرح های شهری
Download
4PRS00154
فرایندکمیسیون ماده 5
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
دفترطرح های توسعه شهری
گروه طرح های تفصیلی و امور مربوط به کمیسیون ماده پنج
Download
5PRS00143
آماده سازی زمین برای بالای یک هکتار
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
دفترطرح های توسعه شهری
گروه تفکیک و تهیه طرح های شهری
Download
12>>>