1396/5/29 یکشنبه
جمعه 28 خرداد 1400   00:53:51
لیست فرآیند های معاونت شهرسازی - اداره امور شهرسازی- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

7 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00138
فرایندتایید نقشه صدور پروانه
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره نظارت فنی برصدور پروانه های ساختمانی و پایان کار
Download
2PRS00183
فرایند کنترل امور مهندسین ناظرجهت صدور پایان کار
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره نظارت فنی برصدور پروانه های ساختمانی و پایان کار
Download
3PRS00148
فرایندپاسخ به استعلامات
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره دفتر فنی و تایید نقشه
Download
4PRS00153
فراینددستور تهیه نقشه
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره دفتر فنی و تایید نقشه
Download
5PRS00141
فرایند پاسخ به استعلامات / شکایات
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره دفتر فنی و تایید نقشه
Download
12>>>