1396/5/29 یکشنبه
جمعه 28 خرداد 1400   00:26:01
لیست فرآیند ها - معاونت شهرسازی - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

18 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00138
فرایندتایید نقشه صدور پروانه
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره نظارت فنی برصدور پروانه های ساختمانی و پایان کار
Download
2PRS00147
فرایند صدور رای
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت امور اجرایی کمیسیون های ماده صد
اداره ابلاغ و پیگیری آراء کمیسیون ماده صد
Download
3PRS00161
فرایندپاسخ استعلامات
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
مدیریت نظارت بر توسعه حریم شهری
اداره مطالعات زیر بنایی و توسعه شهری
Download
4PRS00183
فرایند کنترل امور مهندسین ناظرجهت صدور پایان کار
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
اداره کل امور شهرسازی
اداره نظارت فنی برصدور پروانه های ساختمانی و پایان کار
Download
5PRS00214
فرایندتفکیک و افراز
- شهرداری مرکز
معاونت شهرسازی و معماری
دفترطرح های توسعه شهری
گروه تفکیک و تهیه طرح های شهری
Download
1234>>>